ממשלת ישראל החליטה על הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, במטרה לייעל ולפשט את הליכי הוצאת היתרי בנייה, תוך שיפור איכות הבנייה ובכך למנוע ליקויים חריפים.

תיק המידע הנדרש להיתר כולל מידע הנוגע לקרקע עליה מוצעים בנייה ו/או שימוש. המידע מועבר למבקש מגורמים פנימיים בוועדה המקומית או הרשות המקומית, ומרשויות וגופים מוסמכים חיצוניים. הגשת הבקשה למידע ומסירת תיק המידע הינם חובה.

בדיקת בקשה להיתר כוללת וידוא העמידה בתנאים מוקדמים (המוגדרים בתקנות, בתכניות החלות ובמידע שנמסר) ובקרה מרחבית. ההיתר יינתן בכפוף לשני תנאים: אישור של מכון בקרה ותשלומים.

בטרם היציאה לביצוע יש לקבל "אישור תחילת עבודות" מאת רשות הרישוי, לאחר תיאום ביקורים עם מכון הבקרה. עם השלמת הביצוע וקבלת אישור ממכון הבקרה, תינתן תעודת גמר למבנה.

מכוני הבקרה מיועדים לבדיקה מקצועית של הבקשות להיתרי בנייה וביצוע הבנייה, ופועלים לפי עקרון ה- one stop shop– שנועד להקל על תהליך מתן הרישוי - קבלת  האישורים הנדרשים מכלל הגורמים הממשלתיים המעורבים בתהליך.

רשימת הבקרים בישראל